ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 376 95 08

Wdrożenia

Wdrożenia

W ramach ADIT oferujemy usługę wdrożenia sprzętu i oprogramowania rozwiązań z oferty dystrybucyjnej firmy BAKOTECH. 

Wszystkie nasze usługi zostały zaprojektowane by zmaksymalizować wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich jakimi dysponują integratorzy i resellerzy zajmujący się sprzedażą wspieranych rozwiązań. Korzystając z naszych usług:

 • oszczędzasz czas
 • zachowujesz Twoje zasoby dla realizacji innych projektów
 • zarabiasz jako partner, odsprzedając usługi wdrożenia dla Twoich klientów

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami świadczenia usług dla poszczególnych marek z naszej oferty.

 

Zakres wsparcia technicznego dotyczącego implementacji przez ADIT rozwiązań z oferty Bakotech Sp. z o.o.

COSOSYS

 1. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack, bądź instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 2. Fizyczne lub logiczne podłączenie interfejsów sieciowych.
 3. Aktywacja urządzenia/maszyny wirtualnej oraz wstępna konfiguracja:
  1. aktywacja licencji,
  2. konfiguracja ustawień oraz preferencji systemowych i sieciowych,
  3. integracja systemu z usługami katalogowymi AD.
 4. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa:
  1. konfiguracja ustawień agentów, między innymi:
   1. tryb pracy agentów,
   2. częstotliwość aktualizacji polityk,
   3. ustawienia file tracing’u oraz file shadowing’u,
  2. dodanie zaufanych urządzeń do systemu,
  3. konfiguracja modułu Enforced Encryption,
  4. ustawienie praw urządzeń dla poszczególnych grup/komputerów/użytkowników,
  5. przygotowanie czarnych oraz białych list,
  6. konfiguracja polityk kontroli wysyłanej treści poprzez aplikacje desktopowe,
  7. konfiguracja polityk skanujących komputery w poszukiwaniu treści.
 5. Konfiguracja integracji z wspieranym systemem SIEM (po stronie EndpointProtector).
 6. Konfiguracja kopii zapasowych.
 7. Przygotowanie paczek instalacyjnych agentów.

Wymagania wstępne:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:
    1. adresacji sieciowej, zabezpieczeń systemu oraz ustawień SMTP/proxy/Active Directory,
    2. oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa, osobno dla danych w spoczynku oraz danych w ruchu, nie wykraczających poza możliwości instalowanego rozwiązania,
    3. uprawnień poszczególnych użytkowników.
 3. Przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.
 4. Przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
 5. Infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
  1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
  2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

INFORMACJE DODATKOWE - COSOSYS

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje instalacji agentów na stacjach końcowych.

 

WATCHGUARD

 1. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack bądź instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze
 2. Fizyczne podłączenie interfejsów sieciowych do przygotowanych kabli sieciowych.
 3. Aktywacja urządzenia i konfiguracja sieciowa:
  1. konfiguracja stref bezpieczeństwa obejmująca w szczególności podział na obszary: LAN, WAN, DMZ,
  2. konfiguracja VLAN’ów, MultiWan oraz ustawień DNS,
  3. konfiguracja przekierowania portów PAT/SNAT,
  4. konfiguracja Dynamic NAT,
  5. konfiguracja NAT 1:1,
  6. konfiguracja Policy Based Routing,
   1. Konfiguracja autentykacji użytkowników:
    1. w oparciu o wbudowaną bazę użytkowników,
    2. w oparciu o zewnętrzne serwerach autentykacji,
 4. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa Packet Filter / Proxy oparta o:
  1. strefy bezpieczeństwa,
  2. adresację IP,
  3. użytkowników i grupy użytkowników.
 5. Konfiguracja połączeń VPN Site-to-Site,
 6. Konfiguracja połączeń Mobile VPN SSL,
 7. Konfiguracja dodatkowych usług bezpieczeństwa, dostępnych w rozwiązaniu WatchGuard,
 8. Przygotowanie polityk bezpieczeństwa:
  1. IPS,
  2. APT Blocker,
  3. Application Controll,
  4. RED  (Reputation Enabled Defence),
  5. Gateway Antyvirus,
  6. TDR (Threat Detection And Response):
   1. konfiguracja urządzenia,
   2. przygotowanie pakietu instalacyjnego na stacje końcowe (bez instalacji na stacjach końcowych).
 9. Połączenie urządzeń w klaster Active/Passive.
 10. Implementacja centralnego systemu zbierania logów, zarządzania, raportowania (WatchGuard Dimension) w infrastrukturze klienta (Hyper-V lub Vmware) i zintegrowanie z systemem WatchGuard Dimension.

Wymagania wstępne:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:
    1. adresacji sieciowej, typów protokołów i portów, kierunków komunikacji,
    2. oczekiwanych aktywnych usług proxy wraz z ich dokładną funkcjonalnością nie wykraczającą poza możliwości instalowanego rozwiązania,
    3. uprawnień poszczególnych użytkowników.
 3. Przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia,
 4. Przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
 5. Infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
  1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
  2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować

SOLARWINDS

 1. Dokumentację wstępną (przedwdrożeniową) zawierającą:
  1. specyfikację modułów oprogramowania SolarWinds,
  2. specyfikację niezbędnych zasobów:
   1. serwerów,
   2. dysków,
   3. dostępnych portów,
  3. specyfikację urządzeń i metod monitoringu, w tym:
   1. adresacji IP sieci i podsieci,
   2. protokołów, jeśli wymaga tego oprogramowanie SolarWinds,
  4. specyfikację danych uwierzytelnienia dla monitoringu,
  5. specyfikację niezbędnych alarmów, raportów i map, w tym:
   1. odbiorców alarmów,
   2. odbiorców raportów harmonogramowanych,
  6. specyfikację użytkowników i grup użytkowników,
  7. specyfikację testów odbiorczych wdrożenia.

Dokumentacja przedwdrożeniowa tworzona jest w kontakcie z użytkownikiem/klientem na zasadzie wzajemnego przekazywania informacji i niezbędnych uzgodnień, i podlega odbiorowi przed rozpoczęciem wdrożenia.

 1. Dostarczenie odpowiednich modułów oprogramowania SolarWinds.
 2. Instalację modułów SolarWinds na przeznaczonych do tego serwerach.
 3. Integrację modułów SolarWinds na platformie Orion, jeśli tego wymagają.
 4. Rejestrację licencji modułów SolarWinds.
 5. Podstawową konfigurację modułów SolarWinds:
  1. ustawienie parametrów globalnych pollingu i progów alarmowych,
  2. ustawienie podstawowych parametrów użytkowych:
   1. serwera Proxy,
   2. serwera SMTP,
   3. danych uwierzytelniania, niezbędnych dla monitoringu,
   4. protokołu SNMP.
  3. wstępne wczytanie urządzeń sieciowych do monitorowania,
  4. ustawienie alarmów zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą,
  5. skonfigurowanie raportów zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą,
  6. skonfigurowanie map zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą,
  7. skonfigurowanie użytkowników i ich grup zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą.
 6. Podstawową konfigurację interfejsu Web oprogramowania SolarWinds:
  1. skonfigurowanie widoków zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą,
  2. skonfigurowanie menu dla grup użytkowników zgodnie z dokumentacją przed wykonawczą.

Wymagania wstępne:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę lub zdalnie, jeśli to możliwe, po uprzednim uzgodnieniu metody dostępu zdalnego z użytkownikiem/klientem.
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. przygotowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego serwerów dla modułów oprogramowania SolarWinds, zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  2. przygotowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server i systemu bazy danych Microsoft SQL Server, serwerów dla baz danych oprogramowania SolarWinds, zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  3. przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
   1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
   2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować,
  4. Skonfigurowanie Active Directory dla dostępu grup użytkowników oprogramowania SolarWinds przy integracji MS Windows z platformą Orion.

INFORMACJE DODATKOWE - SOLARWINDS

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje:

 1. Dostarczenia i instalacji oprogramowania systemowego i bazodanowego niezbędnego dla instalacji modułów SolarWinds (w szczególności Microsoft Windows Server i Microsoft SQL Server), w tym licencji na to oprogramowanie.
 2. Konfigurowania urządzeń sieciowych w zakresie np. protokołów ICMP, WMI i SNMP.
 3. Szkolenia użytkowników i administratorów systemu SolarWinds.
 4. Doradztwa w zakresie dobrych praktyk monitorowania sieci teleinformatycznych, urządzeń i aplikacji.
 5. Żadnych prac wykraczających poza prace wdrożeniowe wyspecyfikowane w dokumentacji przedwdrożeniowej.
 6. Żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, niebędącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.
 7. Dokumentacji powykonawczej wdrożenia oprogramowania SolarWinds.

Wdrożenie uznaje się za zakończone po odbiorze instalacji oprogramowania SolarWinds na podstawie testów wyspecyfikowanych w dokumentacji przedwdrożeniowej.

INFORMACJE DODATKOWE - DOTYCZY WSZYSTKICH USŁUG

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wdrożenia nie nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Wymagane wyposażenie uczestnika: własny laptop z systemem operacyjnym co najmniej Windows 7, z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową oraz kartą sieciową z portem RJ45

 

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl 

 

 

 

Wybierz gdzie chcesz się szkolić lub zamów szkolenie do własnej firmy.

Ostatnio dodane szkolenia

Filtruj szkolenia:

Aktualności

ADIT - Oficjalnie otwarty

Właśnie ruszyło centrum szkoleniowe ADIT poświęcone szkoleniom z WatchGuard, SolarWinds i  Cososys Endpoint Protector. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! Co miesiąc oferujemy certyfikowane szkolenie.